Aktualnie znajdujesz się na:

p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Dziale Kontraktowania, Wydział Nauki i Finansowania Projektów

13/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w procesach związanych z tworzeniem dokumentacji konkursowej, rozpatrywaniem protestów od wyników konkursu, ustalaniem wyników konkursów, zawieraniem umów z beneficjentami projektów realizowanych przez Wydział Finansowania Projektów, udzielaniem informacji dot. konkursów, współpracą z ekspertami zewnętrznymi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji konkursowej w ramach prowadzonych konkursów przez Wydział Nauki i Finansowania Projektów;
 • Udział w bieżącej obsłudze konkursów ogłaszanych przez Agencję;
 • Prowadzenie dokumentacji administracyjnej konkursów;
 • Udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych;
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków;
 • Udział w rozpatrywaniu protestów od wyników konkursów;
 • Wsparcie przy opracowywaniu list rankingowych;
 • Wsparcie przy zawieraniu umów o dofinansowanie;
 • Czynności związane z prowadzeniem bazy ekspertów zewnętrznych Agencji, w tym opieka nad procesem zawierania umów ramowych;
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac, wydawanie opinii merytorycznych, etc.);
 • Czynności związane z rozliczeniem finansowym ekspertów, z którymi współpracuje Wydział Finansowania Projektów zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, rachunkowość, zarządzanie);
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty), 3-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty) w czynnościach związanych z przygotowaniem dokumentacji konkursowej, oceną wniosków o dofinansowanie, realizacją programów finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych;
 • Doświadczenie w  realizacji programów finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz skrupulatność.
 • Kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju;
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • Znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanych: życiorysu kandydata oraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:
Niniejszym oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

                      .......................................................
                Podpis kandydata do pracy


Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.

                       ......................................................
                  Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 31 maja 2021 r. na adres

e-mail: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Specjalista/starszy specjalista w Dziale Kontraktowania,  Wydział Finansowania Projektów-2, 13 ABM/2021”.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

Opcje strony

do góry