Aktualnie znajdujesz się na:

p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Radca prawny - Compliance Officer w Agencji Badań Medycznych

10/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie obsługi prawnej w zakresie legislacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności w Dziale Prawnym Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opiniowanie lub sporządzanie projektów aktów prawnych i wewnętrznych aktów normatywnych organizacji;
 • tworzenie dokumentacji z zakresu compliance (procedury dotyczące etyki, zapobiegania mobbingowi, zarządzania konfliktem interesów, ochrony sygnalistów);
 • monitoring legislacyjny;
 • przeprowadzanie przeglądów zgodności;
 • współtworzenie i współprowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze zarządzania zgodnością;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
 • koordynowanie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej
 • wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej Agencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 •  wyższe prawnicze;
 • wykształcenietytuł radcy prawnego;
 • co najmniej 5- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (formułowanie opinii prawnych, tworzenie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych);
 • co najmniej 2- letnie doświadczenie w realizacji zadań w obszarze compliance lub audytu wewnętrznego lub kontroli zarządczej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows oraz Systemów Informacji Prawnej (Lex, Legalis);
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • zdolność do formułowania jasnych rekomendacji;
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji;
 • myślenie analityczne;
 • umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne;
 • przejawianie inicjatywy;
 • terminowość i skrupulatność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla organów administracji publicznej, agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu pod względem prawno-legislacyjnym projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanych: życiorysu kandydata oraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:


Niniejszym oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
                      .......................................................
                Podpis kandydata do pracy

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 


Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.
                       ......................................................
                  Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 14 maja 2021 r. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Radca prawny  10/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

 

Opcje strony

do góry