Aktualnie znajdujesz się na:

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Nr 15/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację całokształtu zadań związanych z aktywnością Agencji Badań Medycznych na arenie międzynarodowej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji z naukowymi podmiotami zagranicznymi,
 • koordynacja międzynarodowej  współpracy naukowej,
 • organizacja międzynarodowych badań klinicznych,
 • organizacja współpracy pracowników Agencji Badań Medycznych z siostrzanymi instytucjami na świecie,
 • utrzymywanie relacji ze zdrowotnymi i naukowymi agendami EU oraz USA
  i międzynarodowymi sieciami badawczymi,
 • bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi pełniącymi rolę partnerów i/lub instytucji w podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zwłaszcza ukierunkowanych na niekomercyjne badania kliniczne oraz innowacyjne technologie medyczne,
 • wspieranie działań innych Wydziałów związanych z inicjowaniem i koordynowaniem współpracy naukowej Agencji Badań Medycznych z zagranicznymi instytucjami badawczymi,
 • kontakt z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w zakresie naukowej współpracy międzynarodowej,
 • współpraca z Działem Promocji i Komunikacji w zakresie promocji Agencji Badań Medycznych na arenie międzynarodowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach finansów publicznych;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu  w terminie do dnia 10.04.2020 roku na adres mailowy: rekrutacjacrbk@abm.gov.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać Rekrutacja Koordynator ds. współpracy międzynarodowej 15/ABM/2020”.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się online.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że wyraziły zgodę na wzięcie udziału w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Agencje Badań Medycznych.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Agencja Badań Medycznych będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369);
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Opcje strony

do góry