Projekt POWER

Tytuł projektu:

Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) 2014‐2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Numer i nazwa Działania:

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Lider:

Agencja Badań Medycznych

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Termin realizacji

01.04.2020 r. – 31.12.2022 r.

Opis projektu:

Projekt pt.: Akademia Badań Klinicznych realizowany (...) będzie przez ABM w latach 2020 - 2022 na terenie całego kraju. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów realizacji badań klinicznych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne, w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne) oraz pośród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres działań w projekcie obejmuje szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, a także wyjazd studyjny. W celu realizacji projektu zostanie opracowany indywidualny program merytoryczny dostosowany do wszystkich uczestników i grup docelowych obejmujący tematykę dotyczącą planowania, metodologii oraz prowadzenia badań klinicznych z unikatowym programem kształcenia podyplomowego z zakresu niekomercyjnych b.k. Większość zadań przedmiotowego projektu ma charakter działań edukacyjnych, służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji z zakresu realizacji badań klinicznych w Polsce i skierowana jest do pracowników administracyjnych oraz do lekarzy POZ. Łącznie działaniami edukacyjnymi, objętych zostanie 632 osoby należących do poszczególnych grup docelowych projektu. Należy pamiętać, że głównym beneficjentem wszystkich realizowanych działań w projekcie będzie pacjent. 

Grupa docelowa:

  • pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne;
  • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych;
  • pracownicy POZ.

Zadania w projekcie:

Zadanie nr 1

Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii
i prowadzenia badań klinicznych
 - szkolenia z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych dla zespołów badawczych

a) szkolenia dla zespołów badawczych (192 osoby)

b) szkoła koordynatorów (64 osoby)

c) 2 wizyty studyjne- dla koordynatorów (15 osób)

d) Konferencja otwarta pt. "Rola prawnika w badaniach klinicznych" (dla 50 osób)

e) Konferencja otwarta pt. "Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych" (dla 100 osób)

W ramach zadania nr 1A na terenie całego kraju zorganizowanych i przeprowadzonych zostanie 16 szkoleń (w 4 cyklach) dla łącznie 192 pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Szkolenia realizowane będą przez Agencję Badań Medycznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GCPpl.

Każdy cykl szkolenia dla zespołów badawczych będzie zorganizowany w trybie 2 następujących po sobie, weekendowych spotkań (4 dni w godz. 9.00 – 15.00).

Dodatkowo w ramach zadania 1B, czyli szkoły koordynatorów, spośród uczestników szkolenia dla zespołów badawczych, zostaną wyłonione osoby (pełniące funkcję koordynatora), dla których przewidziano dodatkowe warsztaty w trybie weekendowym (2 dni w godz. 9.00 – 15.00) – szkolenie odbędzie się w sobotę i niedzielę następujące po odbytym szkoleniu dedykowanym dla zespołów badawczych .

Zadanie nr 2

Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja programu studiów podyplomowych
z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych
 - Studia podyplomowe pn.: „Niekomercyjne badania kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”  – realizacja w latach 2020 - 2022.

W ramach zadania na terenie całego kraju zorganizowane i przeprowadzone zostaną 2 edycje unikalnego programu studiów podyplomowych dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej - dla wszystkich lekarzy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników etc.). W wyniku realizacji zadania planowane jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dla 140 uczestników. Wykłady realizowane będą przez zespoły szkoleniowe składające się z merytorycznych pracowników ABM w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu im. Piastów Śląskich w tym przez wysokiej klasy ekspertów w danej dziedzinie. Tematyka studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Zadanie nr 3

Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym - szkolenia dla Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym.

W ramach zadania na terenie całego kraju zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenia 300 lekarzy POZ, co ma na celu podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie m.in. prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym. Zakres szkoleń będzie obejmował m.in. rekrutację pacjenta do badania klinicznego, postępowanie z pacjentem biorącym udział w badaniu klinicznym – prawa i obowiązki, interakcje lekowe. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników ABM w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Źródło finansowania:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 230 423,42 zł.

 

 

Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.0000-0008/19-00/3539/2020/133 z dnia 9 lipca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WAŻNE – Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia w ramach zadania 1, 2 lub 3.

Opcje strony

do góry