Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs na opracowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu i leków biopodobnych

Agencja Badań Medycznych (ABM) planuje 31 maja 2022 r. ogłoszenie Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu (leków generycznych) i leków biopodobnych (ABM/2022/4). Możliwe będzie składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się w różnych fazach rozwoju – zarówno tych będących w fazie pomysłu, jak i Projektów wymagających przeprowadzenia np. tylko prac rozwojowych.

Planowany termin składania wniosków

31 maja 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku angielskim.

Alokacja przeznaczona na konkurs

150 mln PLN

Minimalna wartość Projektu

3 mln PLN

Maksymalna wartość Projektu

20 mln PLN

Wnioskodawcy

Wnioski w ramach Konkursu mogą składać zarówno samodzielne przedsiębiorstwa, jako Wnioskodawcy jednopodmiotowi, jak i Konsorcja, gdzie Liderem Konsorcjum musi być przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (m.in. instytucje naukowe i podmioty lecznicze).

Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego producentom produktów leczniczych w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów leczniczych, które w perspektywie maksymalnie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu doprowadzą do Komercjalizacji nowoopracowanych produktów leczniczych.

Przedmiotem konkursu są produkty lecznicze, takie jak:

 • leki generyczne;
 • leki biopodobne;
 • nowe postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu (ang. modified release dosage forms);
 • nowe postaci farmaceutyczne produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne;
 • produkty lecznicze złożone (ang. fixed combination products).

Zakres dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • prace rozwojowe,
 • dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Intensywność dofinansowania dla poszczególnych podmiotów na poszczególny rodzaj prac w Projekcie wynika z przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

Wymóg komercjalizacji Wyrobu

Niezależnie od fazy początkowej w jakiej znajduje się Projekt, musi on zakończyć się wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji seryjnej w ramach:

 • własnej działalności gospodarczej Beneficjenta

lub

 • w ramach działalności gospodarczej podmiotu trzeciego (udzielenie licencji podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta lub sprzedaż praw podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta).

Opcje strony

do góry