Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2020 na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2020 (I runda) na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych - stan na 19 stycznia 2021 r.:
Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Cel badania
1 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy "Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową". Informacje szczegółowe
2 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie "Ocena skuteczności leczenia chorych z nowotworami neuroendokrynnymi i nieresekcyjnymi przerzutami do wątroby, z użyciem analogu somatostatyny znakowanego alfa emiterem, 225Ac-DOTATATE". Informacje szczegółowe
3 Pomorski Uniwersytet Medyczny "Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych". Informacje szczegółowe
4 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu "Neuroprotekcja w zabiegach przezskórnej okluzji uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków (LAAC-SBI)". Informacje szczegółowe
5 Pomorski Uniwersytet Medyczny "Test diagnostyczny oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi oraz genotypy w redukcji ryzyka raków u kobiet za pomocą diety”. Informacje szczegółowe
6 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu "LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków". Informacje szczegółowe
7 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" "Ocena skuteczności i bezpieczeństwa empagliflozyny w leczeniu neutropenii u pacjentów z glikogenozą 1b". Informacje szczegółowe
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny "Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)". Informacje szczegółowe
9 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" "Zastosowanie terapii celowanej u dzieci od 3 do 18 roku życia z rozpoznaniem rozlanego naciekającego glejaka mostu (diffuse intrinsic pontine glioma-DIPG) w oparciu o wyniki badań genetycznych -DIPGen”.  Informacje szczegółowe
10 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)”. Informacje szczegółowe
11 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie „Ocena efektywności klinicznej technologii BSD (B-matrix Spatial Distribution) oraz algorytmów opartych na sztucznej inteligencji do analizy obrazów MRI w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM)”. Informacje szczegółowe
12 Gdański Uniwersytet Medyczny „Cyclin dEpendent kinase in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a “window of opportunity” study (CAREGIVER)”. Informacje szczegółowe
13 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy odział w Gliwicach „Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)”.  Informacje szczegółowe
14 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy „Otwarte badanie fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym / przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem (AGENONMELA)”  Informacje szczegółowe
15 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy odział w Gliwicach „Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT))”  Informacje szczegółowe
16 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT”.  Informacje szczegółowe
17 Instytut Hematologii i Transfuzjologii „Rozpoznanie nawrotu chłoniaka DLBCL i kwalifikacja do leczenia drugiej linii w oparciu o nowy algorytm diagnostyczny oceniający stężenie krążącego nowotworowego DNA -prospektywne badanie 2 fazy”.  Informacje szczegółowe
18 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy „Badanie kliniczne fazy I b / II z zastosowaniem liposomalnej annamycyny w terapii pacjentów z rozpoznaniem mięsaków tkanek miękkich (MTM) w stadium nieresekcyjnego rozsiewu do płuc ANNA-SARC”. Informacje szczegółowe

 

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2020 (II runda) na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych - stan na 29 stycznia 2021 r.:
Lp. Nazwa wnioskodawcy  Tytuł projektu Cel badania
1 Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                                                                                               „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych”. Informacje szczegółowe
2 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy „Wieloośrodkowe Polskie Badanie Stosowania Bromokryptyny w Kardiomiopatii Okołoporodowej. Nowe BioMarkery we Wczesnej Diagnostyce Kardiomiopatii Okołoporodowej (PeriPartum CardioMyopathy). PolBroM-PPCM”. Informacje szczegółowe
3 Uniwersytet Jagielloński ,,Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na leczenie standardowe oraz ze wznową lub progresją choroby". Informacje szczegółwe
4 Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym”.  Informacje szczegółowe
5 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej innowacyjnego badania PET/MR z wykorzystaniem radioznacznika 68Ga-PSMA-11 w planowaniu terapii personalizowanej u chorych na raka gruczołu krokowego”. Informacje szczegółowe

 

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2020 (III runda) na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych - stan na 6 kwietnia 2021 r.:
Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Cel badania
1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Informacje szczegółowe
2 Pomorski Uniwersytet Medyczny "Ocena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego". Informacje szczegółowe
3 Invicta sp. z o.o. „Badanie skuteczności doustnego leku zawierającego bakterie Lactobacillus na uzyskanie naturalnej ciąży u pacjentek ze zdiagnozowaną niepłodnością idiopatyczną”.  Informacje szczegółowe
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Ocena wpływu metforminy na płodność pacjentek leczonych I131 z powodu raka brodawkowatego tarczycy”. Informacje szczegółowe
5 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Development of an optimal strategy for the production and administration of CAR-T lymphocytes in adults and children with B-cell non-Hodgkin lymphomas and acute lymphoblastic leukemia”  Informacje szczegółowe
6 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Zastosowanie specyficznych limfocytów przeciwwirusowych w leczeniu opornych zakażeń po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych”.  Informacje szczegółowe
7 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Wpływ nieodwracalnej elektroporacji wapniowej, elektrochemioterapii oraz elektroporacji (IRE-CaCl2, ECT oraz IRE) na jakość życia oraz przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki”  Informacje szczegółowe
8 Gdański Uniwersytet Medyczny „Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem-BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii”  Informacje szczegółowe
9 Gdański Uniwersytet Medyczny „Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc”  Informacje szczegółowe
10 Uniwersytet Medyczny w Lublinie „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią”  Informacje szczegółowe
11 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu „Porównanie skuteczności dwóch dawek witaminy D3 u pacjentów krytycznie chorych poddanych ciągłej terapii nerkozastępczej – NephroD”. Informacje szczegółowe

 

Opcje strony

do góry