Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/2021/1

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2021 na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich 
L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Cel badania
1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Niekomercyjne i nierandomizowane badanie interwencyjne fazy 2a. oceniające skuteczność produktu leczniczego kryzotynib w terapii dzieci z ciężką postacią neurofibromatozy typu 2., w szczególności niepoddających się leczeniu chirurgicznemu oraz/lub radioterapii. (Akronim badania: KRONF2) Informacje szczegółowe
2 Gdański Uniwersytet Medyczny „Badanie kliniczne obejmujące dzieci i młodzież z pierwotnym złośliwym nowotworem wątroby - wątrobiakiem zarodkowym (Hepatoblastoma) i rakiem wątrobowokomórkowym (Hepatocarcinoma) – POLPHITT” Informacje szczegółowe
3 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie „PLACENTA_PL: Pierwsze polskie badanie niekomercyjne optymalizujące badania przesiewowe, prewencję i monitorowanie wczesnych ciężkich postaci niewydolności łożyska”. Informacje szczegółowe
4 Instytut Matki i Dziecka Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE). Informacje szczegółowe
5 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy  „Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy”.  Informacje szczegółowe
6 Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" „Otwarte randomizowane badanie kliniczne II fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w leczeniu rzadkich i ultrarzadkich chorób ośrodkowego układu nerwowego związanych z aktywacją szlaku mTOR u dzieci- BraimTOR” Informacje szczegółowe
7 Wojskowy Instytut Medyczny „VASCULITIS – Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne”  Informacje szczegółowe
8 Wojskowy Instytut Medyczny „FORMA – wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym”.  Informacje szczegółowe
9 Warszawski Uniwersytet Medyczny Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT). Informacje szczegółowe
10 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki STOP BLEED (SafeTy Outcomes Post kidney Biopsy - randomized cLinical Evaluation of Efficacy of Desmopressin) Informacje szczegółowe
11 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC Informacje szczegółowe
12 Gdański Uniwersytet Medyczny Ocena skuteczności walsartanu w zwalnianiu poszerzania się aorty u dzieci i młodych dorosłych z uwarunkowanymi genetycznie chorobami aorty piersiowej typu zespołu Marfana – wieloośrodkowe badanie randomizowane kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą (Valsartan in Children and Young Adults with Marfan-type Heritable Thoracic Aortic Diseases – Valsar-TAD, a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial) Informacje szczegółowe

Opcje strony

do góry