Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/poznaj-realizowane-proj/2019/konkurs-numer-abm12019/653,Wykaz-projektow-realizowanych-w-ramach-konkursu-numer-ABM12019.html
2022-12-08, 23:33

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2019

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/1/2019 na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych:
Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Cel badania
1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Evaluation of safety and efficacy of two ticagrelor-based de-escalation antiplatelet strategies in acute coronary syndrome: the randomized, multicenter, double-blind ELECTRA RCT study”. Informacje szczegółowe
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”. Informacje szczegółowe
3 Instytut Matki i Dziecka „Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO”. Informacje szczegółowe
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients”. Informacje szczegółowe
5 Uniwersytet Jagielloński „Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) - PREVENT-MINS Trial” / „Iwabradyna w prewencji okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych - PREVENT-MINS Trial”. Informacje szczegółowe
6 Uniwersytet Jagielloński „Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie wieloośrodkowe z randomizacją”. Informacje szczegółowe
7 Gdański Uniwersytet Medyczny „Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym Ang. ERICONS – Early RITUXIMAB in Childhood Onset Nephrotic Syndrome”. Informacje szczegółowe
8 Gdański Uniwersytet Medyczny „Skuteczność i bezpieczeństwo metoprololu jako leczenie uzupełniające standardową terapię w prewencji rozwoju kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a w wieku 8-16 lat. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, z równoległymi grupami i placebo w grupie kontrolnej”  Informacje szczegółowe
9 Gdański Uniwersytet Medyczny „Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran and Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome and Non-valvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention (ADONIS-PCI)”. Informacje szczegółowe
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy)”. Informacje szczegółowe
11 Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” „Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym”. Informacje szczegółowe
12 Warszawski Uniwersytet Medyczny „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”. Informacje szczegółowe
13 Uniwersytet Medyczny w Łodzi "Randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie III fazy u dzieci oceniające skuteczność i bezpieczeństwo metotreksatu i cyklosporyny u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego AZS.” Informacje szczegółowe
14 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy „Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne”.  Informacje szczegółowe
15 Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20”. Informacje szczegółowe
16 Warszawski Uniwersytet Medyczny „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”. Informacje szczegółowe
17 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową” Informacje szczegółowe
18 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie „Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie 2 fazy.”.  Informacje szczegółowe
19 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”. Informacje szczegółowe
20 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”. Informacje szczegółowe
21 Gdański Uniwersytet Medyczny  „Radiation-Free Therapy for the Initial treatment of Good prognosis early non-bulky HL, defined by a low Metabolic Tumor Volume and a negative interim PET after 2 chemotherapy cycles (RAFTING-2019)”. Informacje szczegółowe
22 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej, Informacje szczegółowe
23 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  „Ocena odpowiedzi immunologicznej u chorych leczonych pembrolizumabem z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym mózgu (PIRG)”. Informacje szczegółowe
24 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy „Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny”.  Informacje szczegółowe
25 Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children” Informacje szczegółowe
26 Wojskowy Instytut Medyczny „MetCool ACS” - Metformin “Cooling” Effect on metformin-naive Patients Treated with PCI because of Acute Coronary Syndrome”. Informacje szczegółowe
27 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronić obstructive pulmonary disease (COPD)”.  Informacje szczegółowe
28 Narodowe Centrum Badań Jądrowych „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych”. Informacje szczegółowe
29 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Niekomercyjne badanie kliniczne - Sakubitryl/walsartan w leczeniu nadciśnienia płucnego wtórnego do niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową – PRESENT-HF Study”. Informacje szczegółowe
30 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza”. Informacje szczegółowe
31 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”. Informacje szczegółowe
32 Gdański Uniwersytet Medyczny „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty”.  Informacje szczegółowe

Opcje strony