Instrukcja rejestracji na III edycje szkoleń

Rekrutacja na szkolenie jest dwuetapowa i polega na:

  •  wypełnieniu formularza podstawowego oraz uzupełniającego w systemie naboru kandydatów w zakładce "Wydarzenia i szkolenia"
  • przesłaniu oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy wydrukować oraz prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich załącznikach. Lider projektu zastrzega sobie możliwość pozostawienia dokumentów wysłanych po terminie lub nieprawidłowo wypełnionych bez rozpatrzenia. Dokumenty prosimy przesyłać na adres ABM ul. Moniuszki 1A 00-014 Warszawa, z dopiskiem „Projekt POWER”.

Udział w module zaawansowanym (II) szkolenia jest ściśle powiązany z udziałem w modułem podstawowym (I). Do udziału w module II zapraszamy określoną liczbę uczestników z modułu I, które wykonują pracę koordynatora badań klinicznych w placówce badawczej. Udział w tej części szkolenia jest możliwy jedynie po zakwalifikowaniu się na etapie rekrutacji i otrzymaniu od nas informacji o pozytywnej weryfikacji.

Nie jest możliwy udział w szkoleniu jedynie w module zaawansowanym.

Ukończenie każdego z etapów rekrutacji jest niezbędne do możliwości uczestnictwa w szkoleniach. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emailowej.

Uwaga: Automatyczna informacja dotycząca złożenia wniosku w systemie naboru nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia!

Dodatkowo niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków powoduje, że dany kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji:

1. Nieuzupełnienie formularza uzupełniającego w systemie rekrutacji

2. Nieprzesłanie we wskazanym terminie (decyduje data nadania) któregokolwiek z oryginałów dokumentów

3. Niepoprawne uzupełnienie (niekompletne wypełnienie) wszystkich pół w załącznikach

4. Niewykazanie w zaświadczeniu potwierdzającym zatrudnienie, że kandydat w swojej karierze zawodowej zaangażowany jest w procesy związane z badaniami klinicznymi 

5. Skorzystanie z innej formy wsparcia w ramach projektu POWER „Akadamia Badań Klinicznych” - studia podyplomowe, warsztaty dla farmaceutów, szkolenia dla lekarzy POZ  

 

Dokumenty dla kandydatów niezbędne w procesie rekrutacji na szkolenie:

  • REGULAMIN rekrutacji szkoleń (prosimy o zapoznanie się z regulaminem)
  • Zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu oraz wykonywanych obowiązkach służbowych (zaświadczenie z pracy wykazujące listę badań, w których uczestnik brał udział wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w badaniu np. koordynator, pielęgniarka, badacz)
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach (do zapoznania się):

  • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika

 

Nabór trwa do 24.09.2021.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: power@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry