Zaproszenie dla lekarzy POZ do rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym badań klinicznych

Zapraszamy do rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Szkolenia będą prowadzone przez  wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w soboty.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.
Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):
 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

Szkolenie dedykowane jest dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z różnych rejonów geograficznych Polski.

Szczegóły o terminach i lokalizacji szkoleń będą publikowane sukcesywnie m.in. na stronie www Agencji Badań Medycznych (https://www.abm.gov.pl) .

Szkolenie jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały oraz zostanie dokonany zwrot kosztów dojazdów na szkolenie lub noclegów.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie on-line, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, o czym będą informować na bieżąco. Nie przewidywany jest wówczas zwrot kosztów dojazdu i noclegów. 

 
 
Rekrutacja trwa na bieżąco do końca roku
 
 
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Planowane terminy szkoleń dla lekarzy: 

 
- 15 października
- 22 października
 
 
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie!
Szczegóły na stronie
Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spełniający na podstawie oświadczenia (ze wskazanym nr Prawa Wykonywania Zawodu), warunki zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej:
 
Art. 6. 1.
Lekarz POZ to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo
4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.
 
2. Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).
 
Lekarzy POZ zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy: power@abm.gov.pl lub telefoniczny pod numerem tel. 22 270 70 56.
 
Proces rekrutacji będzie przebiegać następująco:
 • Rekrutację rozpoczyna proces rejestracji uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Link do formularza: http://gp4research.com/pl/szkolenia
 • Lekarz w procesie rekrutacji na szkolenia podaje nr PWZ, wykonawca sprawdza w CRLiLD nr i zapisuje printscreen z rejestru – do celów kontroli.
 • Lekarz dostarcza zaświadczenie, że jest zatrudniony w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Lekarz wypełnienia „Deklarację Uczestnictwa w Projekcie”, „Formularz zgłoszeniowy do projektu” oraz podpisuje „Oświadczenie Uczestnika Projektu” 
 • Lekarz przesyła oryginały wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym na adres mailowy szkolenia@gp4research.com
 • Dokumenty należy wydrukować w KOLORZE (warunek konieczny) oraz prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich załącznikach. 

Ukończenie każdego z etapów jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji na szkolenie.

Dodatkowo niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków powoduje, że dany kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji:
 
1. Nieuzupełnienie formularza uzupełniającego w systemie rekrutacji.
 
2. Nieprzesłanie we wskazanym czasie (decyduje data nadania) któregokolwiek z oryginałów dokumentów wydrukowanych w kolorze. Pozytywnie zweryfikowane dokumenty uprawniają do uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
 
3. Niepoprawne uzupełnienie (niekompletne wypełnienie) wszystkich pól załączników.
 
Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emaliowej.
 
Zestaw dokumentów dla kandydatów chętnych wziąć udział w szkoleniach:
 • REGULAMIN rekrutacji szkoleń (prosimy o zapoznanie się z regulaminem).
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu
 • Zaświadczenie potwierdzające, że lekarz POZ jest zatrudniony w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach (do zapoznania się):
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika
 • Załącznik nr 5 Informacja dotycząca zwrotu kosztów noclegu
 • Załącznik nr 6 Wniosek o refundację kosztów noclegu
 • Załącznik nr 7 Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży
 • Załącznik nr 8 Wniosek o refundację przejazdu transportem publicznym
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące refundacji przejazdu samochodem
 
Nabór trwa do wyczerpania miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.
 
Jednocześnie informujemy, że planowanych jest 10 szkoleń, a osoby niezakwalifikowane do wybranego szkolenia mogą aplikować w kolejnych edycjach.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: power@abm.gov.pl oraz na numer telefonu 22 270 70 56

 

Opcje strony

do góry