18.Projekt POWER - szkolenie dla lekarzy POZ

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
szkolenia
Cena
bezpłatne
Odbiorca
lekarze

Organizacja

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
 

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu),

Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie stacjonarnej*. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

 

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

 

Szkolenie jest finansowane  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dzięki temu dla uczestników jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zostanie dokonany zwrot kosztów noclegu i dojazdu na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zwrot przysługuje w sytuacji dojazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oddalonego o co najmniej 50 km od miejsca szkolenia).

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie on-line, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, o czym będą informować na bieżąco. Nie przewidywany jest wówczas zwrot kosztów dojazdu i noclegów. 

Rekrutacja trwa do końca roku i jest prowadzona na bieżąco. Działania projektowe są planowane na lata 2021/2022. 

Rekrutacja na szkolenie jest dwuetapowa i polega na:

 • wypełnieniu formularza podstawowego oraz uzupełniającego w systemie naboru kandydatów w zakładce ‘Szkolenia’ (lekarz w procesie rekrutacji na szkolenia podaje mi.in. nr PWZ, Lider Projektu sprawdza w CRLiLD nr i zapisuje printscreen z rejestru – do celów kontroli).
 • przesłaniu oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

Dokumenty należy wydrukować w KOLORZE (warunek konieczny) oraz prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich załącznikach. Lider Projektu zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania dokumentów wysłanych po czasie lub nieprawidłowo wypełnionych. Dokumenty prosimy przesyłać na adres ABM ul. Moniuszki 1A 00-014 Warszawa, z dopiskiem „Projekt POWER”.

 

Ukończenie każdego z etapów jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji na szkolenie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emailowej.

Dodatkowo niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków powoduje, że dany kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji:

1. Nieuzupełnienie formularza uzupełniającego w systemie rekrutacji.

2. Nieprzesłanie we wskazanym czasie (decyduje data nadania) któregokolwiek z oryginałów dokumentów wydrukowanych w kolorze.

3. Niepoprawne uzupełnienie (niekompletne wypełnienie) wszystkich pół załączników.

4. Skorzystanie z innej formy wsparcia w ramach projektu POWER „Akademia Badań Klinicznych” – szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty.

 

Dokumenty dla kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniach:

 • REGULAMIN rekrutacji szkoleń (prosimy o zapoznanie się z regulaminem)
 • Zaświadczenie z pracy, że lekarz jest zatrudniony w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach (do zapoznania się):

 • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika
 • Załącznik nr 5 Informacja dotycząca zwrotu kosztów noclegu (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 6 Wniosek o refundację kosztów noclegu (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 7 Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 8 Wniosek o refundację przejazdu transportem publicznym (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące refundacji przejazdu samochodem prywatnym (nie obowiązuje dla szkoleń w formie online)

 

Nabór trwa do wyczerpania miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.  

W razie pytań prosimy o kontakt na adrespower@abm.gov.pl

Program

Szkolenia będą odbywać się w następujących miastach i terminach:

 • Wrocław – 07.09.2021 r.
 • Warszawa – 14.09.2021 r.
 • Białystok– 21.09.2021 r.
 • Gdańsk – 15.10.2021
 • Łódź – 22.10.2021 r. r.

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry