13.„Nowe perspektywy w psychiatrii i neurologii” - seminarium online

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
szkolenia
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
administracja szpitali, inne, lekarze
 
Prezes Agencji Badań Medycznych zaprasza na seminarium pt. Nowe perspektywy w psychiatrii i neurologii. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 10.00.
Liczba uczestników spotkania jest ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają Państwo link do spotkania.
 
Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetalnymi w trakcie rejestracji oraz po jej dokonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników. 

Program

Agenda spotkania „Nowe perspektywy w psychiatrii i neurologii”

25 maja 2021 r., godz. 10.00, online

 • 10.00   Powitanie uczestników spotkania przez mec. Jakuba Berezowskiego, z-cę Prezesa ds. Finansowania Badań

 • 10.10   CZĘŚĆ 1.
 1. Własne doświadczenia z prowadzenia nikomercyjnych badań klinicznych w obszarze neurologii - od zdobycia dofnansowania po przeprowadzenie badania.

​Prelegent: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak– Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 • 11.00   Dyskusja z uczestnikami

 • 11.05   CZĘŚĆ 2. 
 1. Badania kliniczne niekomercyjne w neurologii - integracja działań, rekrutacja, wyzwania.

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik – Kierowanik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.  

 • 11.55    Dyskusja z uczestnikami

 • 12.00   CZĘŚĆ 3. 
 1. Wyzwania i bariery w prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych w dziedzinie psychiatrii.

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała – Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 

 • 12.50  Dyskusja z uczestnikami

 • 12.55 CZĘŚĆ 4.
 1. Organizacja ośrodka badawczego, pre-screening, integralność i ochrona danych, utrzymanie pacjentów w badaniu klinicznym.  

Prelegent: dr hab. n. med. Mariusz Wiglusz Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 

 • 13.45  Dyskusja z uczestnikami

 • 13.50  Zakończenie

 

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychiatra, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 92, Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB.
Zainteresowania terapeutyczne: terapia zaburzeń afektywnych, lękowych, pod postacią somatyczną oraz związanych ze stresem. 
Zainteresowania badawcze: zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe. Autor wielu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. 
Wiesław Jerzy Cubała jest Ordynatorem Kliniki Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na psychofarmakologii lęku i zaburzeń nastroju, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania ketaminy / esketaminy w depresji oraz funkcji receptora serotoniny-1A w dużej depresji i lęku napadowym.
Prof. Jerzy Cubała prowadzi projekt dotyczący środków monoaminergicznych, prozapalnych i poznawczych w zaburzeniach nastroju i lęku. Obecnie koncentruje się na badaniach nad stosowaniem ketaminy w dużej depresji i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, a także na stosowaniu klozapiny w opornej na leczenie depresji dwubiegunowej, ze szczególnym uwzględnieniem samobójstw i szybkiego cyklicznego przebiegu zaburzeń. Ponadto jego zespół badawczy opracowuje narzędzia przesiewowe dla osób z padaczką cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Prof. Jerzy Cubała angażuje się w działania szkoleniowe w zakresie kształcenia podyplomowego z psychiatrii i terapii poznawczo-behawioralnej, w tym opracowywanie wytycznych leczenia zaburzeń nastroju i lęku dla lekarzy psychiatrów i lekarzy rodzinnych. Poświęca się nauczaniu zarówno klinicznych, jak i badawczych aspektów psychofarmakologii.

 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Specjalista neurologii dziecięcej, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski. Przedstawiciel Polski w Zarządzie Państw Członkowskich UE do spraw Europejskich Sieci Referencyjnych oraz zastępca przewodniczącego Zespołu ds. Chorób Rzadkich. Dodatkowo przewodnicząca zespołu koordynującego program leczenia  rdzeniowego zaniku mięśni. Obszar zainteresowań to badania naukowe w dziedzinie neurologii wieku rozwojowego, przede wszystkim w zakresie epileptogenezy i chorób skórno-nerwowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworzenia i padaczki, chorobom demielinizacyjnym, degeneracji i regeneracji w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym. W przeszłości kierownik i wykonawca kilkunastu grantów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie lider części klinicznej grantu EPISTOP realizowanego w ramach 7 PR KE oraz grantu EPIMARKER realizowanego w ramach programu STRATEGMED. Publikacja ponad 150 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych. 

 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

Neurolog, kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz kierownik Katedry Neurologii UJ CM.
Prof. Agnieszka Słowik ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kilkakrotnie odbyła wielomiesięczne szkolenia w zakresie neurologii klinicznej oraz genetyki na Uniwersytecie w Rochester (USA). Jest członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Udarowego, Amerykańskiej Akademii Neurologii i prestiżowego  Amerykańskiego Stowarzyszenia Neurologów.  Od 2007 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru, a od roku jest w Komitecie Sterującym tej organizacji. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują  problematykę patofizjologii i kliniki chorób układu ośrodkowego nerwowego związanych z wiekiem. Od wielu lat prowadzi badania ukierunkowane na poszukiwaniem genetycznych czynników ryzyka różnych etiologii udaru mózgu. Jest laureatką kilku nagród naukowych, m.in. Nagrody Ministra Zdrowia (2), Nagrody Ministra Nauki (2) oraz Nagrody Polskiej Akademii Nauk (2) i Nagrody Premiera (1).  
Od 2012 r. prof. Agnieszka Słowik razem z prof.  Tadeuszem Popielą kierują zorganizowaną przez siebie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie interdyscyplinarną jednostką organizacyjną – Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu, która umożliwia  dostęp do leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu za pomocą najnowocześniejszych technologii. 

 

dr hab. n. med. Mariusz S. Wiglusz

Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku kariery zawodowej związany jest z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Początkowo jego zainteresowania naukowe dotyczyły zaburzeń depresyjnych w padaczce, zaburzeń lękowych w padaczce w kontekście zagadnień diagnostycznych i terapeutycznych. Obecnie zaangażowany jest w badania naukowe dotyczące leczenia lekoopornej depresji jedno i dwubiegunowej przy pomocy ketaminy. 

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry