Nabór na stanowisko: Zastępcy Prezesa do spraw finansowania badań Agencji Badań Medycznych

Prezes Agencji Badań Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępcy Prezesa do spraw finansowania badań Agencji Badań Medycznych

1. Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa:

 

Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw finansowania badań Agencji Badań Medycznych (zwanej dalej „Agencją”) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie w sektorze gospodarczym, finansowym lub administracji publicznej lub w obszarze badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.).
 •  

  2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Prezesa do spraw finansowania badań związany jest ze wpieraniem Prezesa Agencji w realizacji jego obowiązków wynikających z Ustawy o Agencji Badań Medycznych w szczególności do zadań tych należy:

   
 • kierowanie działalnością Agencji oraz podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach związanych z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów oraz realizacją innych zadań Agencji, określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), tj. w szczególności w zakresie: a) dofinansowania badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych;
 • wydawania opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów;
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;
 • inicjowanie i realizacja własnych badań naukowych i prac rozwojowych, odpowiedzialność za gospodarkę finansową Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Agencji; samodzielne dokonywanie czynności prawnych w imieniu Agencji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 •  

  3. Wymagane dokumenty:

   
 • CV lub życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopię dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewania się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo -rozwojowej.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Dokumenty składane w ramach oferty powinny być złożone w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

  4. Termin i miejsce składania dokumentów

  Ofertę należy nadesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA DO SPRAW FINANSOWANIA BADAŃ AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH - NIE OTWIERAĆ” pocztą na adres:

  Agencja Badań Medycznych ul. Stanisława Moniuszki 1A, XII piętro, 00-014 Warszawa albo złożyć osobiście w siedzibie Agencji.

  Termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2019 r. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Agencji Badań Medycznych. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

  5. Informacje o metodach i technikach naboru:

  1. nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art. 5 ust. 12 ww. ustawy o Agencji Badań Medycznych;

  2. technika naboru będzie polegała na:

  a. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,

  b. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,

  c. rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz znajomości języka angielskiego.

  Udostępnij ten post!