Nabór na stanowisko księgowej/księgowego w Biurze Agencji Badań Medycznych

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko księgowej/księgowego w Biurze Agencji Badań Medycznych

Nr 10/ABM/2019

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

• bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z planem kont;

• ewidencja wydatków z podziałem na środki własne i środki z udziałem funduszy;

• prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej wydatków oraz wydatków inwestycyjnych;

• uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca;

• przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty;

• bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego;

• bieżąca analiza realizacji zadań i zaangażowania wydatków w stosunku do planu;

• okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych;

• analiza i kontrola kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw; przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic;

• inwentaryzacja roczna tych kont;

• sporządzanie i wysyłanie pism o potwierdzenie salda;

• rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych i zagranicznych;

• przygotowywanie potwierdzeń finansowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

• prowadzenie ewidencji i analiz zaangażowania planu wydatków budżetowych na podstawie zawartych umów, dowodów księgowych oraz wydanych decyzji skutkujących wydatkowaniem środków publicznych;

• monitorowanie stanu należności i zobowiązań Agencji Badań Medycznych w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej;

• terminowe wystawianie faktur VAT, faktur i not korygujących zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur;

• przestrzeganie przepisów ustawy o naruszaniu dyscypliny finansów publicznych;

• wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego wchodzących w zakres Wydziału Księgowości Wewnętrznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata,

• znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych,

• znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych,

• umiejętność obsługi komputera (MS Office),

• wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

• rzetelność,

• komunikacja interpersonalna,

• komunikacja pisemna,

• odporność na stres,

• myślenie analityczne,

• korzystanie z pełni praw publicznych,

• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 

• doświadczenie zawodowe: w zakresie księgowości

• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

• mile widziana znajomość obsługi programu COMARCH OPTIMA.

CO OFERUJEMY:

 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• elastyczne godziny pracy;

• pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie https://www.abm.gov.pl, dostępny poniżej,

• własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),

• dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 26.09.2019 roku na adres: Agencja Badań Medycznych ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „stanowisko księgowej/księgowego w Agencji Badań Medycznych nr 4/ABM/2019”.

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 501 312 460

INNE INFORMACJE.

 

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

DO POBRANIA:

 

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Udostępnij ten post!