Nabór na stanowisko: specjalista ds. projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

Prezes Agencji Badań Medycznych

ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. projektów naukowych

w Agencji Badań Medycznych

Nr 14/ABM/2019

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę merytoryczną konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych składanych do Agencji Badań Medycznych oraz ich późniejsze monitorowanie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie i obsługa konkursów Agencji Badań Medycznych na dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych;
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac, wydawanie opinii merytorycznych, etc.);
 • Współpraca z działem naukowym w zakresie opracowania założeń konkursów dot. wsparcia działalności badawczo – naukowej
 • Udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych;
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków;
 • Weryfikacja protestów;
 • Monitorowanie terminowości składania raportów przez realizatorów projektów finansowanych przez ABM, w tym w szczególności udział w weryfikowaniu postępów merytorycznych projektów (współpraca z ekspertami);
 • Realizowanie przekazywania środków finansowych na rzecz realizatorów projektów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek;
 • Identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji raportów z realizacji projektów oraz realizacji innych zadań;
 • Udział w procesie weryfikacji projektów umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji
 • Gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych;
 • Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych realizatorów projektów.
 •  

   WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • Wykształcenie: wyższe;
  • Znajomości zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;
  • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
  • Znajomość przepisów o finansach publicznych;
  • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
  • Znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel)

  WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi;
 • Aktualny certyfikat GCP.
 • CO OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.abm.gov.pl, dostępnym poniżej,
 • własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),
 • dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
 •  

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 18.11.2019 roku na adres: Agencja Badań Medycznych ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „specjalista ds. projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych - 14/ABM/2019”

  INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • DO POBRANIA:

  Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Badań Medycznych

  Udostępnij ten post!