Nabór na stanowisko sekretarki Prezesa w Agencji Badań Medycznych

Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko sekretarki Prezesa w Agencji Badań Medycznych Nr 13/ABM/2019

 

Agencja Badań Medycznych

Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• koordynowanie kalendarza Prezesa Agencji Badań Medycznych, umawianie i koordynowanie spotkań według skali priorytetów,

• prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do Agencji Badań Medycznych oraz segregowanie i przekazywanie korespondencji do pracowników Agencji Badań Medycznych,

• zarządzanie hierarchią informacji napływających do sekretariatu, sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych,

• tworzenie pozytywnego wizerunku oraz dbałość o dobre imię i prestiż Agencji Badań Medycznych,

• obsługa poczty elektronicznej wpływającej do Agencji Badań Medycznych,

• przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz Agencji Badań Medycznych),

• odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów,

• organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Prezesa Agencji Badań Medycznych,

• organizacja wyjazdów służbowych Prezesa Agencji Badań Medycznych;

• wykonywanie innych prac zleconych przez Prezesa Agencji Badań Medycznych;

• dbałość o porządek w biurze.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• wykształcenie średnie;

• znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym w mowie i piśmie;

• dobra organizacja pracy, skrupulatność, dbałość o szczegóły;

• wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność;

• umiejętność pracy pod presją czasu;

• umiejętność posługiwania się najważniejszymi urządzeniami biurowymi;

• doskonała znajomość komputerowych pakietów biurowych;

• umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze;

• terminowość;

• wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE

• doświadczenie na stanowisku biurowym lub organizacyjno-administracyjnym;

• mile widziana ogólna znajomość problematyki badań klinicznych

CO OFERUJEMY:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• elastyczne godziny pracy;

• pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie abm.gov.pl KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),

• dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 06.11.2019 roku na adres: Agencja Badań Medycznych, Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy na stanowisko sekretarki Prezesa w Agencji Badań Medycznych 13/ABM/2019”

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 270 70 69

INNE INFORMACJE:

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Udostępnij ten post!