Nabór na stanowisko młodszego asystenta naukowego w Agencji Badań Medycznych – nierozstrzygnięty

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko młodszego asystenta naukowego w Agencji Badań Medycznych

7/ABM/2019

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/2

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• opracowywanie dokumentacji konkursowej w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych,

• sporządzanie sprawozdań z pracy działu naukowego,

• przegląd najnowszej literatury naukowej,

• organizacja płynności zamówień na potrzeby ABM Lab,

• sporządzanie opracowań naukowych,

• sporządzanie opracowań naukowych w zakresie wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego,

• kontrola formalna oraz merytoryczna wniosków konkursowych,

• prowadzenie kontroli dokumentacji konkursowej pod kontem zgodności z założeniami konkursu,

• sporządzanie raportów naukowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• wykształcenie: wyższe, minimum stopień doktora

• doświadczenie zawodowe: 3 lata

• minimum 10 międzynarodowych recenzowanych publikacji naukowych

• umiejętność obsługi komputera (MS Office)

• myślenie analityczne

WYMAGANIA DODATKOWE

• wykształcenie: wyższe w zakresie medycyny/biotechnologii/biologii medycznej

• doświadczenie zawodowe: nauczyciel akademicki

• znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

CO OFERUJEMY:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• elastyczne godziny pracy;

• pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.abm.gov.pl, dostępny poniżej,

• własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),

• dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,

•opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 26.07.2019 roku na adres:

Agencja Badań Medycznych ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „młodszego asystenta naukowego w Agencji Badań Medycznych nr 7/ABM/2019 ”

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 698 684 962

INNE INFORMACJE

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).

•Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

•Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Udostępnij ten post!