Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego w Agencji Badań Medycznych – rozstrzygnięty

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

ogłasza nabór na stanowisko audytora wewnętrznego

w Agencji Badań Medycznych

 

8/ABM/2019

 

Agencja Badań Medycznych

siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/4

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Wykonywanie czynności z zakresu kontroli, w szczególności audytu wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z późn. zm.),a w szczególności:

 • prowadzenie audytu wewnętrznego Agencji,
 • badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej,
 • sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu z Prezesem Agencji,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z audytu,
 • realizację i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
 • badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
 • prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawniania funkcjonowania jednostki.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w innej jednostce na stanowisku audytora wewnętrznego,
 • posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information SystemsAuditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem:
  • -ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm);
  • -ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz.447),
  • -regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego, tj.:
  • -Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 506),
  • -Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiących załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów poz. 28),
  • -Standardów kontroli zarządczej określonych w Załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. .Ministra Finansów z 2009r., Nr 15, poz.84).

  WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
 • CO OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH,
 • własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),
 • dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 16.08.2019 roku na adres: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014  Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko audytora wewnętrznego w Agencji Badań Medycznych nr 8/ABM/2019 ”

  Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 2707069

  INNE INFORMACJE.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Udostępnij ten post!